Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2023 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 ROK, bieżące, menu 511 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 ROK

2023 ROK

DATA:NUMER:DOTYCZY:
29.12.2023120/2023w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
29.12.2023119/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
21.12.2023118/2023w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznania i wypłaty dodatku mieszkaniowego
18.12.2023117/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
14.12.2023116/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
12.12.2023115/2023w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego
06.12.2023114/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Łysa Góra
06.12.2023113/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nienaszów
06.12.2023112/2023w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujących w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sadki
06.12.2023111/2023w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sadki
05.12.2023110/2023w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
01.12.2023109/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
01.12.2023108/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
30.11.2023107/2023w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych należących do mieszkalnego zasobu Gminy Nowy Żmigród
30.11.2023106/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
23.11.2023105/2023zmieniające Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2023 rok
23.11.2023104/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Toki
16.11.2023103/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
15.11.2023102/2023w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2024 – 2032
15.11.2023101/2023w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2024 rok
13.11.2023100/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Gorzyce
09.11.202399/2023w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych
09.11.202398/2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób – dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
09.11.202397/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Stary Żmigród
08.11.202396/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Kąty
08.11.202395/2023w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
31.10.202394/2023w sprawie aktualizacji załączników do planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Nowy Żmigród w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w w czasie wojny
31.10.202393/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
25.10.202392/2023zmieniające Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2023 rok
23.10.202391/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mytarz
12.10.202390/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
06.10.202389/2023w sprawie zarządzania i dysponowania nieruchomością mienia komunalnego Gminy Nowy Żmigród, która powstanie w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie Gminy Nowy Żmigród”
06.10.202388/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
02.10.202387/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przekazanego w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze
29.09.202386/2023w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2023 rok
28.09.202385/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
27.09.202384/2023w sprawie powołania komisji ds. wyboru partnerów projektu z ogłoszonego otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu – Nr naboru FEPK.02.05-IŻ.00-002/23
27.09.202383/2023w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
18.09.202382/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
14.09.202381/2023w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Żmigród
08.09.202380/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
08.09.202379/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
01.09.202378/2023w sprawie sprzedaży drewna z lasu w miejscowości Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
01.09.202377/2023w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
31.08.202376/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.08.202375/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.08.202374/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
30.08.202373/2023w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.
24.08.202372/2023w sprawie wprowadzenia procedury przekazania Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy przez ustępującego dyrektora
24.08.202371/2023w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy
24.08.202370/2023w sprawie odwołania Pani Grażyny Krajciewicz ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy
18.08.202369/2023w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.08.202368/2023w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16.08.202367/2023w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16.08.202366/2023w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16.08.202365/2023w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
09.08.202364/2023w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja II
31.07.202363/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
20.07.202362/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
14.07.202361/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.07.202360/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.06.202359/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
15.06.202358/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Sadki
15.06.202357/2023w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie za 2022 rok
15.06.202356/2023w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2022 rok
12.06.202355/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
09.06.202354/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
31.05.202353/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.05.202352/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
31.05.202351/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
30.05.202350/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Kąty
26.05.202349/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.05.202348/2023w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.05.202347/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
18.05.202346/2023w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
17.05.202345/2023w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2022 rok
15.05.202344/2023w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nienaszowie w czasie jego nieobecności
09.05.202343/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
04.05.202342/2023w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
02.05.202341/2023zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
27.04.202340/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Desznica
27.04.202339/2023zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
25.04.202338/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
24.04.202337/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.04.202336/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
12.04.202335/2023zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
12.04.202334/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.04.202333/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowościach Łysa Góra, Łężyny, Stary Żmigród, Nowy Żmigród, Makowiska
31.03.202332/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
30.03.202331/2023w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
28.03.202330/2023w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok
27.03.202329/2023w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Jaworzu na własność Gminy Nowy Żmigród
27.03.202328/2023w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
22.03.202327/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.03.202326/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
01.03.202325/2023w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
28.02.202324/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
27.02.202323/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
27.02.202322/2023w sprawie realizacji procedur dotyczących wprowadzenia stopnia alarmowego
23.02.202321/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.02.202320/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.02.202319/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
21.02.202318/2023w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2023
21.02.202317/2023w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w obrębie ewidencyjnym Makowiska
15.02.202316/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
10.02.202315/2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2023 r.
09.02.202314/2023w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia form i specjalności kształcenia na rok 2023
07.02.202313/2023w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązku państwa – gospodarza związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Gminy Nowy Żmigród
01.02.202312/2023w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
31.01.202311/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w miejscowości Łężyny
31.01.202310/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
26.01.20239/2023w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród
19.01.20238/2023w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
17.01.20237/2023w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
13.01.20236/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę, położonego w miejscowości Nienaszów, Łężyny, Łysa Góra
10.01.20235/2023w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
10.01.20234/2023w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2023 rok
10.01.20233/2023w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Makowiska
02.01.20232/2023w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł
02.01.20231/2023w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę nowy Żmigród na rok szkolny 2023/2024

Metryka

sporządzono
2022-12-16 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2022-12-16 10:14 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2024-01-08 10:59 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1689
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.