Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2023, bieżące, menu 510 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2023

ROK 2023

DATA    NUMERDOTYCZY
28.12.2023LXIV/481/2023Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród nalata 2024 – 2032
28.12.2023LXIV/480/2023Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2024 rok
28.12.2023LXIV/479/2023Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
28.12.2023LXIV/478/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
28.12.2023LXIV/477/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
28.12.2023LXIV/476/2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Łysej Górze
28.12.2023LXIV/475/2023Uchwała w sprawie uchwalenia X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
28.12.2023LXIV/474/2023Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/431/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Żmigród
28.12.2023LXIV/473/2023Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej
28.12.2023LXIV/472/2023Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
28.12.2023LXIV/471/2023Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
28.12.2023LXIV/470/2023Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych
28.12.2023LXIV/469/2023Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXIII/450/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
28.12.2023LXIV/468/2023Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024
29.11.2023LXIII/467/2023

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie

Rozstrzygnięcie nadzorcze

29.11.2023LXIII/466/2023

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024

Rozstrzygnięcie nadzorcze

29.11.2023LXIII/465/2023Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie
29.11.2023LXIII/464/2023Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024
29.11.2023LXIII/463/2023Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego
29.11.2023LXIII/462/2023Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2024 roku
29.11.2023LXIII/461/2023Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024
29.11.2023LXIII/460/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
29.11.2023LXIII/459/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
29.11.2023LXIII/458/2023Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i domu” na lata 2024 – 2028
29.11.2023LXIII/457/2023Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
29.11.2023LXIII/456/2023Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
29.11.2023LXIII/455/2023Uchwała w sprawie zasad powoływania i trybu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
29.11.2023LXIII/454/2023Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/431/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Żmigród
29.11.2023LXIII/453/2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nienaszowie
29.11.2023LXIII/452/2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Łysej Górze
29.11.2023LXIII/451/2023Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
29.11.2023LXIII/450/2023Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
25.10.2023LXII/449/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
29.09.2023LXI/448/2023Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie
29.09.2023LXI/447/2023Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024
29.09.2023LXI/446/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
29.09.2023LXI/445/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
29.09.2023LXI/444/2023Uchwała w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze
29.09.2023LXI/443/2023Uchwała w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Starym Żmigrodzie
29.09.2023LXI/442/2023Uchwała w sprawie wyboru ławników
24.08.2023LX/441/2023Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2023 roku
24.08.2023LX/440/2023Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach Żmigrodzkich
24.08.2023LX/439/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
24.08.2023LX/438/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
24.08.2023LX/437/2023Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej
24.08.2023LX/436/2023Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
24.08.2023LX/435/2023Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
26.07.2023LIX/434/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
26.07.2023LIX/433/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
26.07.2023LIX/432/2023Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Nowy Żmigród do realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska
26.07.2023LIX/431/2023Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Żmigród
26.07.2023LIX/430/2023Uchwała w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
26.07.2023LIX/429/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna
26.07.2023LIX/428/2023Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Żmigród
22.06.2023LVIII/427/2023Uchwała w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Nienaszowie
22.06.2023LVIII/426/2023Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
22.06.2023LVIII/425/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
22.06.2023LVIII/424/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
22.06.2023LVIII/423/2023Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
22.06.2023LVIII/422/2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2022 rok
22.06.2023LVIII/421/2023Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2022 rok
25.05.2023LVII/420/2023Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2024 roku
25.05.2023LVII/419/2023Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024
25.05.2023LVII/418/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
25.05.2023LVII/417/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
25.05.2023LVII/416/2023Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2022 rok
25.05.2023LVII/415/2023Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
28.04.2023LVI/414/2023Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy
28.04.2023LVI/413/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
28.04.2023LVI/412/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
28.04.2023LVI/411/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2023 w miejscowości Mytarka
28.04.2023LVI/410/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2023 w miejscowości Mytarka
28.04.2023LVI/409/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2023 w miejscowości Makowiska
28.04.2023LVI/408/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2023 w miejscowości Gorzyce
28.04.2023LVI/407/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 w miejscowości Nowy Żmigród
28.04.2023LVI/406/2023Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu
28.04.2023LVI/405/2023Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kątach na rzecz Spółki Wodnej w Kątach oraz udzielenia bonifikaty
28.04.2023LVI/404/2023Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie
22.03.2023LV/403/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
22.03.2023LV/402/2023Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeciwdziałania bezdomności zwierząt
22.03.2023LV/401/2023Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy Nowy Żmigród
22.03.2023LV/400/2023Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej
22.03.2023LV/399/2023Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIV/392/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
22.03.2023LV/398/2023Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
27.02.2023LIV/397/2023Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy
27.02.2023LIV/396/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
27.02.2023LIV/395/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
27.02.2023LIV/394/2023Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
27.02.2023LIV/393/2023Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
27.02.2023LIV/392/2023Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
27.02.2023LIV/391/2023Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2023 rok
27.02.2023LIV/390/2023Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2023 rok
27.02.2023LIV/389/2023Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Żmigród
27.02.2023LIV/388/2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Jaworzu
27.02.2023LIV/387/2023Uchwała w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Łężynach
27.02.2023LIV/386/2023Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2023”
27.02.2023LIV/385/2023Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
27.02.2023LIV/384/2023Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
03.02.2023LIII/383/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
03.02.2023LIII/382/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
25.01.2023LII/381/2023Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 – 2032
25.01.2023LII/380/2023Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2023 r.
25.01.2023LII/379/2023Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
25.01.2023LII/378/2023Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
25.01.2023LII/377/2023Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych

Metryka

sporządzono
2022-12-16 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2022-12-16 10:12 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2024-01-12 12:03 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.