Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2021, bieżące, menu 444 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2021

ROK 2021

DATA     NUMER DOTYCZY
30.12.2021 XXXVIII/261/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 – 2032
30.12.2021 XXXVIII/260/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2022 rok
30.12.2021 XXXVIII/259/2021 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
30.12.2021 XXXVIII/258/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
30.12.2021 XXXVIII/257/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
30.12.2021 XXXVIII/256/2021 Uchwała w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety
30.12.2021 XXXVIII/255/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
30.12.2021 XXXVIII/254/2021 Uchwała w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchomość Gminy Nowy Żmigród położoną w Łysej Górze
30.12.2021 XXXVIII/253/2021 Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych
30.12.2021 XXXVIII/252/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2022 rok
30.12.2021 XXXVIII/251/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027
29.11.2021 XXXVII/250/2021 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
29.11.2021 XXXVII/249/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Żmigrodzie
29.11.2021 XXXVII/248/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
29.11.2021 XXXVII/247/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
29.11.2021 XXXVII/246/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Żmigród
29.11.2021 XXXVII/245/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
29.11.2021 XXXVII/244/2021 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2026
29.11.2021 XXXVII/243/2021 Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
29.11.2021 XXXVII/242/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
25.10.2021 XXXVI/241/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku
25.10.2021 XXXVI/240/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze
25.10.2021 XXXVI/239/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
25.10.2021 XXXVI/238/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
25.10.2021 XXXVI/237/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
25.10.2021 XXXVI/236/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jaworzu
25.10.2021 XXXVI/235/2021 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
30.09.2021 XXXV/234/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
30.09.2021 XXXV/233/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
30.09.2021 XXXV/232/2021 Uchwała w sprawie projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród
30.09.2021 XXXV/231/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Desznicy
30.09.2021 XXXV/230/2021 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
30.09.2021 XXXV/229/2021 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy nowy Żmigród na lata 2021 – 2027
28.07.2021 XXXIV/228/2021 Uchwała w sprawie opinii dotyczącej listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052
28.07.2021 XXXIV/227/2021 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Żmigród na rok szkolny 2021 – 2022
28.07.2021 XXXIV/226/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, a Skarbem Państwa
28.07.2021 XXXIV/225/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarzy, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Żmigrodzie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach
28.07.2021 XXXIV/224/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
28.07.2021 XXXIV/223/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
28.06.2021 XXXIII/222/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Żmigród
28.06.2021 XXXIII/221/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy Nowy Żmigród
28.06.2021 XXXIII/220/2021 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022
28.06.2021 XXXIII/219/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
28.06.2021 XXXIII/218/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
28.06.2021 XXXIII/217/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
28.06.2021 XXXIII/216/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości – Nowy Żmigród – część I
28.06.2021 XXXIII/215/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości – Nienaszów
28.06.2021 XXXIII/214/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce – Etap I
28.06.2021 XXXIII/213/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
28.06.2021 XXXIII/212/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2020 rok
28.06.2021 XXXIII/211/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2020 rok
31.05.2021 XXXII/210/2021 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
31.05.2021 XXXII/209/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
31.05.2021 XXXII/208/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
31.05.2021 XXXII/207/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
31.05.2021 XXXII/206/2021 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
31.05.2021 XXXII/205/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2020 rok
26.04.2021 XXXI/204/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/197/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego
26.04.2021 XXXI/203/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Gminy Nowy Żmigród Nr XXX/196/2021 z dnia 31 marca 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
26.04.2021 XXXI/202/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
26.04.2021 XXXI/201/2021 Uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
26.04.2021 XXXI/200/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19
26.04.2021 XXXI/199/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego
31.03.2021 XXX/198/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło”
31.03.2021 XXX/197/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego
31.03.2021 XXX/196/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
31.03.2021 XXX/195/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
31.03.2021 XXX/194/2021 Uchwała w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości Gminy Nowy Żmigród
31.03.2021 XXX/193/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2021”
31.03.2021 XXX/192/2021 Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
08.02.2021 XXIX/191/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2021 rok
08.02.2021 XXIX/190/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2021 rok
08.02.2021 XXIX/189/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
08.02.2021 XXIX/188/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2021 roku
08.02.2021 XXIX/187/2021 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
08.02.2021 XXIX/186/2021 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
08.02.2021 XXIX/185/2021 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/31/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
08.02.2021 XXIX/184/2021 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
08.02.2021 XXIX/183/2021 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej
08.02.2021 XXIX/182/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
08.02.2021 XXIX/181/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
08.02.2021 XXIX/180/2021 Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych

Metryka

sporządzono
2021-03-05 przez
udostępniono
2021-03-05 00:00 przez Mateusz Buczyński
zmodyfikowano
2022-02-03 16:35 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1528
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.