Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2020, bieżące, menu 420 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2020

ROK 2020

DATA     NUMER DOTYCZY
30.12.2020 XXVIII/179/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030
30.12.2020 XXVIII/178/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2021 rok
30.12.2020 XXVIII/177/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
30.12.2020 XXVIII/176/2020 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
30.12.2020 XXVIII/175/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
30.12.2020 XXVIII/174/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
30.12.2020 XXVIII/173/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości „Dębicz” w Nowym Żmigrodzie
30.12.2020 XXVIII/172/2020

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I

Rozstrzygnięcie nadzorcze

30.12.2020 XXVIII/171/2020

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów

Rozstrzygnięcie nadzorcze

30.12.2020 XXVIII/170/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka
30.12.2020 XXVIII/169/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grabanina
30.12.2020 XXVIII/168/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa
30.12.2020 XXVIII/167/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia dziewiątej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
30.12.2020 XXVIII/166/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2021 rok
15.12.2020 XXVII/165/2020 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz trybu przeprowadzania ich kontroli
15.12.2020 XXVII/164/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
15.12.2020 XXVII/163/2020 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Żmigród
15.12.2020 XXVII/162/2020 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
15.12.2020 XXVII/161/2020 Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Nowy Żmigród dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
15.12.2020 XXVII/160/2020 Uchwała w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
25.11.2020 XXVI/159/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r
25.11.2020 XXVI/158/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2020 roku
25.11.2020 XXVI/157/2020 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
25.11.2020 XXVI/156/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
25.11.2020 XXVI/155/2020 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nowy Żmigród
23.09.2020 XXV/154/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabaninie
23.09.2020 XXV/153/2020 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
23.09.2020 XXV/152/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
27.08.2020 XXIV/151/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
23.07.2020 XXIII/150/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2020 roku
23.07.2020 XXIII/149/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze
23.07.2020 XXIII/148/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
23.07.2020 XXIII/147/2020 Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania
23.07.2020 XXIII/146/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Żmigród na rok szkolny 2020/2021
24.06.2020 XXII/145/2020 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
24.06.2020 XXII/144/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
24.06.2020 XXII/143/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2020 - 2022
24.06.2020 XXII/142/2020 Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych
24.06.2020 XXII/141/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Nowy Żmigród
24.06.2020 XXII/140/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
24.06.2020 XXII/139/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
24.06.2020 XXII/138/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
24.06.2020 XXII/137/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok
24.06.2020 XXII/136/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2019 rok
27.05.2020 XXI/135/2020 Uchwała w sprawie wyboru ławnika
27.05.2020 XXI/134/2020 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
27.05.2020 XXI/133/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotr i Pawła w Nowym Żmigrodzie
27.05.2020 XXI/132/2020 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
27.05.2020 XXI/131/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
27.05.2020 XXI/130/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Siedliskach Żmigrodzkich
27.05.2020 XXI/129/2020 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
27.05.2020 XXI/128/2020 Uchwała w sprawie ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2020 roku
27.05.2020 XXI/127/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2019 rok
08.04.2020 XX/126/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania rodziny dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2022
08.04.2020 XX/125/2020 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
08.04.2020 XX/124/2020 Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika
08.04.2020 XX/123/2020

Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok

08.04.2020 XX/122/2020 Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej w Makowiskach
08.04.2020 XX/121/2020 Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy
27.02.2020 XVIII/120/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2020 rok
27.02.2020 XVIII/119/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2020 rok
27.02.2020 XVIII/118/2020 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
27.02.2020 XVIII/117/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2020 rok
27.02.2020 XVIII/116/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2020”
27.02.2020 XVIII/115/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie
27.02.2020 XVIII/114/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podniesienia wysokości diet radnych gminy Nowy Żmigród
27.02.2020 XVIII/113/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
31.01.2020 XVII/112/2020 Uchwała w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Makowiskach
31.01.2020  XVII/111/2020 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Desznicy
29.01.2020  XVI/110/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028
29.01.2020  XVI/109/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2020 rok
29.01.2020  XVI/108/2020 Uchwała w sprawie w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo - kanalizacyjnych

 

Metryka

sporządzono
2020-02-18 przez Mateusz Buczyński
udostępniono
2020-02-18 00:00 przez Mateusz Buczyński
zmodyfikowano
2021-02-18 07:58 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2291
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.