Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2019, bieżące, menu 391 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2019

ROK 2019

DATA NUMER DOTYCZY
30.12.2019 XV/107/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
30.12.2019 XV/106/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 - 2027
30.12.2019 XV/105/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
30.12.2019 XV/104/2019 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Żmigród na rok szkolny 2019/2020
11.12.2019 XIV/103/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabaninie
11.12.2019 XIV/102/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
11.12.2019 XIV/101/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie  Gminy Nowy Żmigród 
11.12.2019 XIV/100/2019 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
11.12.2019 XIV/99/2019 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród
11.12.2019 XIV/98/2019 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/271/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
11.12.2019 XIV/97/2019 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
11.12.2019 XIV/96/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
11.12.2019 XIV/95/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród  z dnia 20 listopada  2019  r. w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
11.12.2019 XIV/94/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
20.11.2019 XIII/93/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
20.11.2019 XIII/92/2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
20.11.2019 XIII/91/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
20.11.2019 XIII/90/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/307/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
20.11.2019 XIII/89/2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
20.11.2019 XIII/88/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
20.11.2019 XIII/87/2019 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
20.11.2019 XIII/86/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
20.11.2019 XIII/85/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.
20.11.2019 XIII/84/2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Nowy Żmigród do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
20.11.2019 XIII/83/2019

Uchwała w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety

Rozstrzygnięcie nadzorcze

20.11.2019 XIII/82/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
16.10.2019 XII/81/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarzy oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce
16.10.2019 XII/80/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 - 2027
16.10.2019 XII/79/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
16.10.2019 XII/78/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławników
26.09.2019 XI/77/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienaszowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach
26.09.2019 XI/76/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
26.09.2019 XI/75/2019 Uchwała w sprawie odpłatnego obciązenia służebnością przejazdu i przechodu przez nieruchmości Gminy Nowy Żmigród położoną w Łysej Górze
21.08.2019 X/74/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
21.08.2019 X/73/2019 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
21.08.2019 X/72/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie porozumienia w zakresie zapewnienia schronienia dla osoby bezdomnej

Rozstrzygnięcie nadzorcze

21.08.2019 X/71/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
21.08.2019 X/70/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
21.08.2019 X/69/2019 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze 
21.08.2019 X/68/2019 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
21.08.2019 X/67/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
21.08.2019 X/66/2019 Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
15.07.2019 IX/65/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019-2027
15.07.2019 IX/64/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
26.06.2019 VIII/63/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
26.06.2019 VIII/62/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
26.06.2019 VIII/61/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2018 rok
26.06.2019 VIII/60/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród wotum zaufania za 2018 rok
29.05.2019 VII/59/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
29.05.2019 VII/58/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 roku
29.05.2019 VII/57/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
29.05.2019 VII/56/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian udziałów
29.05.2019 VII/55/2019 Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
29.05.2019 VII/54/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2018 rok
28.03.2019 VI/53/2019 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowy Żmigród
28.03.2019 VI/52/2019 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowy Żmigród
28.03.2019 VI/51/2019 Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2019 roku
28.03.2019 VI/50/2019 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 - 2027
28.03.2019 VI/49/2019 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok
06.03.2019 V/48/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Toki
06.03.2019 V/47/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród
06.03.2019 V/46/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie
06.03.2019 V/45/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I
06.03.2019 V/44/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów
06.03.2019 V/43/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka
06.03.2019 V/42/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny
06.03.2019 V/41/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce
06.03.2019 V/40/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grabanina
06.03.2019 V/39/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa
06.03.2019 V/38/2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia dziewiątej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
06.03.2019 V/37/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie
06.03.2019 V/36/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2019”
29.01.2019 IV/35/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia sołectwa Siedliska Żmigrodzkie do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”
29.01.2019 IV/34/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w  Nowym Żmigrodzie na 2019 rok
29.01.2019 IV/33/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2019 rok
29.01.2019 IV/32/2019 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
29.01.2019 IV/31/2019 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
29.01.2019 IV/30/2019 Uchwała w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
29.01.2019 IV/29/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Żmigród na lata 2019 – 2021
29.01.2019 IV/28/2019 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023
29.01.2019 IV/27/2019 Uchwała w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo – kanalizacyjnych

Metryka

sporządzono
2019-02-22 przez Buczyński Mateusz
udostępniono
2019-02-22 00:00 przez Mariusz Wójcik
zmodyfikowano
2020-02-18 14:50 przez Wójcik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2815
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.