Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2017, bieżące, menu 349 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2017

ROK 2017

DATA: NUMER: DOTYCZY:
28.12.2017 XXXIX/298/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
28.12.2017 XXXIX/297/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
28.12.2017 XXXIX/296/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXVIII/280/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
28.12.2017 XXXIX/295/2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
28.12.2018 XXXIX/294/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 -2025
28.12.2017 XXXIX/293/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok
14.11.2017 XXXVIII/292/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Stary Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/291/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Nowy Żmigród – część I
14.11.2017 XXXVIII/290/2017

uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie

Rozstrzygnięcie nadzorcze

14.11.2017 XXXVIII/289/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Nienaszów
14.11.2017 XXXVIII/288/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Mytarz
14.11.2017 XXXVIII/287/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Mytarka
14.11.2017 XXXVIII/286/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Łysa Góra
14.11.2017 XXXVIII/285/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości  Łężyny
14.11.2017 XXXVIII/284/2017 uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Kąty - „Cześć I”
14.11.2017 XXXVIII/283/2017 uchwalenia Siódmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/282/2017 uchylenia w części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra
14.11.2017 XXXVIII/281/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu
14.11.2017 XXXVIII/280/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie o strukturze klas I - III stanowiącej Filialną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie w Filialną Szkołę Podstawową w Starym Żmigrodzie o strukturze  klas I - III podporządkowaną ośmioletniej Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie
14.11.2017 XXXVIII/279/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie i Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Żmigrodzie
14.11.2017 XXXVIII/278/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nienaszowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Nienaszowie i Gimnazjum w Nienaszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nienaszowie
14.11.2017 XXXVIII/277/2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łężynach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Łężynach i Gimnazjum w Łężynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łężynach
14.11.2017 XXXVIII/276/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Łysej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysej Górze
14.11.2017 XXXVIII/275/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Makowiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Makowiskach
14.11.2017 XXXVIII/274/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kątach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kątach
14.11.2017 XXXVIII/273/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Desznicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Desznicy
14.11.2017 XXXVIII/272/2017 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
14.11.2017 XXXVIII/271/2017 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/270/2017 dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych
14.11.2017 XXXVIII/269/2017 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
14.11.2017 XXXVIII/268/2017 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
14.11.2017 XXXVIII/267/2017 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
14.11.2017 XXXVIII/266/2017 zmian uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród      na lata 2017 – 2023
14.11.2017 XXXVIII/265/2017 zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
14.11.2017 XXXVIII/264/2017 uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2018 rok
04.10.2017 XXXVII/263/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
14.09.2017 XXXVI/262/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXV/258/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej  pn. "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach"
14.09.2017 XXXVI/261/2017 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
14.09.2017 XXXVI/260/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku
14.09.2017 XXXVI/259/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
18.08.2017 XXXV/258/2017 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach"
18.08.2017 XXXV/257/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowy Żmigród
18.08.2017 XXXV/256/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku
18.08.2017 XXXV/255/2017 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
18.08.2017 XXXV/254/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
18.08.2017 XXXV/253/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.08.2017 XXXV/252/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
18.08.2017 XXXV/251/2017 w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
28.06.2017 XXXIV/250/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
28.06.2017 XXXIV/249/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok
28.06.2017 XXXIV/248/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
28.06.2017 XXXIV/247/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem "Rozwój edukacji przedszkolnejna terenie Gminy Nowy Żmigród" w ramach konkursu numer RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2020, Oś Priorytetowa: IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie: 9.1 "Rozwój edukacji przedszkolnej".
28.06.2017 XXXIV/246/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
31.05.2017 XXXIII/245/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
31.05.2017 XXXIII/244/2017 w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nowy Żmigród projektu partnerskiegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2,18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
31.05.2017 XXXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik
31.05.2017 XXXIII/242/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2016 rok
10.05.2017 XXXII/241/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
10.05.2017 XXXII/240/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Łężyny
20.04.2017 XXXI/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
20.04.2017 XXXI/238/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
20.04.2017 XXXI/237/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
20.04.2017 XXXI/236/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
20.04.2017 XXXI/235/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
20.04.2017 XXXI/234/2017 w sprawie zgłoszenia sołectwa Łężyny do "Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017 - 2020"
29.03.2017 XXX/233/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku.
29.03.2017 XXX/232/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
29.03.2017 XXX/231/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023
29.03.2017 XXX/230/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Nienaszów
17.03.2017 XXIX/229/2017 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok
17.03.2017 XXIX/228/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
17.03.2017 XXIX/227/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/226/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/225/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród
17.03.2017 XXIX/224/2017 sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety
17.03.2017 XXIX/223/2017

w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu partnerskiego pn. "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski"

15.02.2017 XXVIII/222/2017 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2017"
15.02.2017 XXVIII/221/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/220/2017 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/219/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok
15.02.2017 XXVIII/218/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2017 rok.
15.02.2017 XXVIII/217/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Makowiskach
15.02.2017 XXVIII/216/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
15.02.2017 XXVIII/215/2017 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Desznicy
15.02.2017 XXVIII/214/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród
31.01.2017 XXVII/213/2017 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego żmigrodzan pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej
31.01.2017 XXVII/212/2017 w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2019
16.01.2017 XXVI/211/2017 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.
16.01.2017 XXVI/210/2017 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.
16.01.2017 XXVI/209/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/199/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.01.2017 XXVI/208/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Nowym Żmigrodzie oraz nadania statutu
16.01.2017 XXVI/207/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród

Metryka

sporządzono
2017-05-10 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2017-05-10 00:00 przez Dariusz Piekuś
zmodyfikowano
2018-01-18 08:35 przez Piekuś Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4482
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.