Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Inne Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, bieżące, menu 345 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne oraz osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu  Gminy  w celu jej ponownego wykorzystywania

  1. Ponownemu  wykorzystywaniu podlega informacja publiczna: 

1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród pod adresem: (www.bip.nowyzmigrod.pl, )

2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród ( np.  w serwisie internetowym www.nowyzmigrod.eu).

3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Dla informacji publicznej  udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

Jeżeli dla informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej,   nie określono odrębnych warunków ponownego wykorzystywania, to podmioty wykorzystujące tą informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle  pozyskania informacji,

2) wskazania czasu wytworzenia i pozyskania informacji  publicznej,

3) dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

4) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

2.Dla informacji publicznej udostępnianej na wniosek:

Pracownicy udostępniający  informację publiczną określają ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazują je wnioskodawcy.

 

 

Sposób korzystania z informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiącej bazę danych.

 

Urząd Gminy zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, w celach komercyjnych, oraz niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach,oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

1.Udostępnienie  informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

a. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2.Wniosek składa się na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.  Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  o informatyzacji podmiotów realizujących  zadania publiczne.   

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku  wzywa się wnioskodawcę, do uzupełnienia braków  wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie  w terminie  7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Wniosek rozpatruje  się bez zbędnej zwłoki, nie później  jednak niż w terminie 20 dni  od dnia otrzymania  wniosku. W sprawach  szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie  załatwienia sprawy  o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku

 

KOSZTY

Urząd  Gminy w Nowym Żmigrodzie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej  w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w sposób określony we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Można nałożyć opłatę uwzględniając koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz związane z wpływem innych   czynników, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w rozumieniu art.23c ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej a w szczególności:

a. koszty elektronicznych nośników danych,

b. koszty materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

c. koszty pracy dodatkowej,

d. koszty  przekazania informacji publicznej ( koszty przesyłki)

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy poniesionych kosztów bezpośrednio w celu przygotowania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne  przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą  warunki ponownego wykorzystywania  informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie  14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć  sprzeciw z powodu naruszenia przepisów  ustawy o dostępie do informacji publicznej.W przypadku  otrzymania sprzeciwu   pracownik   w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach  ponownego wykorzystywania  informacji  publicznej  lub o wysokości opłat.

2 Do decyzji  o odmowie  przekazania informacji  publicznej w celu ponownego wykorzystywania  oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej  oraz /lub o wysokości opłat  stosuje przepisy  ustawy z dnia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca   1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego  z tym, że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

b) uzasadnienie decyzji o odmowie  ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie  osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej  nie posiadającej  osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy uzyskał  dany utwór.

3.Do skarg  rozpatrywanych w postępowaniach  o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:  

- przekazanie  akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy

Urząd Gminy nie  ponosi odpowiedzialności  za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot  ponownie wykorzystujący informacje publiczną w zakresie  przekraczającym  uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi  Gminy.

W zakresie nie objętym powyższą  regulacją zasady udostępniania informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Wysokość opłat związanych ze sposobem udostępniania informacji publicznej oraz  udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania.

 

 

 

Lp.

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1.

Skopiowanie danych na płytę CD łącznie z kosztem zakupu płyty

4 zł /szt

2.

Skopiowanie danych na płytę DVD łącznie z kosztem zakupu płyty

4 zł /szt

3.

Sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie  A-4

Wykonanie  jednostronne

Wykonanie dwustronne

 

 

0,50 zł

0,70 zł

4.

Sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-3

Wykonanie jednostronne

Wykonanie dwustronne

 

 

0,70 zł

1,00 zł

5.

Przesłanie  kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową

Według cennika usług Poczty Polskiej

6.

Przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłka kurierską

 

Według cennika usług  firm świadczących usługi kurierskie

7.

Przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu

Według  cennika  usług firmy świadczącej usługi telekomunikacyjne

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Metryka

sporządzono
2016-10-20 przez Czesława Żarnowska
udostępniono
2016-10-20 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2016-10-20 14:04 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3734
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.