Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2015, bieżące, menu 312 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2015

ROK 2015

DATA: NUMER: DOTYCZY:
20.01.2015 IV/18/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
20.01.2015 IV/19/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015 - 2023
20.01.2015 IV/20/2015 w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
20.01.2015 IV/21/2015 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
20.01.2015 IV/22/2015 w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2015 rok
20.01.2015 IV/23/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
03.02.2015 V/24/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-008/14 pn. "Równy start" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013
03.02.2015 V/25/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
03.02.2015 V/26/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
03.02.2015 V/27/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
03.02.2015 V/28/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy do przygotowania obchodów 25 LECIA SAMORZĄDNOŚCI w Gminie Nowy Żmigród
25.02.2015 VI/29/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa
25.02.2015 VI/30/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica
25.02.2015 VI/31/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce
25.02.2015 VI/32/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina
25.02.2015 VI/33/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze
25.02.2015 VI/34/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
25.02.2015 VI/35/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny
25.02.2015 VI/36/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra
25.02.2015 VI/37/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska
25.02.2015 VI/38/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka
25.02.2015 VI/39/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz
25.02.2015 VI/40/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów
25.02.2015 VI/41/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród
25.02.2015 VI/42/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki
25.02.2015 VI/43/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidliska Żmigrodzkie
25.02.2015 VI/44/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik
25.02.2015 VI/45/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów - Sośniny
25.02.2015 VI/46/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród
25.02.2015 VI/47/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toki
25.02.2015 VI/48/2015 w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2015"
25.02.2015 VI/49/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Nowy Żmigród za odbieranie odpadów komunlanych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
25.02.2015 VI/50/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
25.02.2015 VI/51/2015 zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji
25.02.2015 VI/52/2015 zminiająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji
15.04.2015 VII/53/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Nowy Żmigród od 1 maja 2013 roku do 30 czerwa 2015 roku do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród" - w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
15.04.2015 VII/54/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy w Nowym Żmigrodzie od 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15.04.2015 VII/55/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Żmigród do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 
15.04.2015 VII/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarzy
15.04.2015 VII/57/2015 w sprawie zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej
15.04.2015 VII/58/2015 w sprawie zmian w chwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród - etap II"
15.04.2015 VII/59/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
15.04.2015 VII/60/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Nowy Żmigród na lata 2015 - 2023
15.04.2015 VII/61/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
17.06.2015 IX/63/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok
17.06.2015 IX/64/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
17.06.2015 IX/65/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok
17.06.2015 IX/66/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok
17.06.2015 IX/67/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok

17.06.2015 IX/68/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 
17.06.2015 IX/69/2015 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Mytarz
17.06.2015 IX/70/2015 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród
17.06.2015 IX/72/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Makowiska
17.06.2015 IX/73/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce
17.06.2015 IX/74/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Toki
17.06.2015 IX/75/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Siedliska
17.06.2015 IX/76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród
17.06.2015 IX/77/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród część I
17.06.2015 IX/78/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
17.06.2015 IX/79/2015 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
25.08.2015 X/80/2015 w sprawie informacji Wójta Gminy Nowy Żmigród o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.
25.08.2015 X/81/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
25.08.2015 X/82/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
25.08.2015 X/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
25.08.2015 X/84/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2014-2020
25.08.2015 X/85/2015 w sprawie zaciągnięcia długu długoterminowego
25.08.2015 X/86/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.
25.08.2015 X/87/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2023
25.08.2015 X/88/2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
16.09.2015 X/89/2015 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
16.09.2015 X/90/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.
16.09.2015 XI/91/2015 w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2015-2023
21.10.2015 XII/92/2015 w sprawie wyboru ławników
21.10.2015 XII/93/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
21.10.2015 XII/94/2015 w sprawie; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publiczengo w 2015 roku
25.11.2015 XIII/95/2015 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
25.11.2015 XIII/96/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
25.11.2015 XIII/98/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/99/2015 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/100/2015 w sprawie odpłatnego obciążenia służebnością drogową nieruchomości Gminy Nowy Żmigród
25.11.2015 XIII/101/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
25.11.2015 XIII/102/2015 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok
25.11.2015 XIII/103/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
30.12.2015 XIV/104/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok
30.12.2015 XIV/105/2015  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
30.12.2015 XIV/106/2015 UCHYLONA
30.12.2015 XIV/107/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2020
30.12.2015 XIV/108/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród
30.12.2015 XIV/109/2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2016 rok
30.12.2015 XIV/110/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym żmigrodzie na 2016 rok
30.12.2015 XIV/111/2015 w sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
30.12.2015 XIV/112/2015 w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok.
30.12.2015 XIV/113/2015 w sprawie; ustalenia wydatków niewygasających

Metryka

sporządzono
2014-03-25 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2015-07-15 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2016-04-01 09:28 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5849
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.