Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2015 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015 ROK, bieżące, menu 309 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 ROK

2015 ROK

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

5.01.2015

1/2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r.

23.01.2015 2/2015 w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015 oraz przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Żmigród dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego
23.01.2015 3/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie
27.01.2015 4/2015 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

27.01.2015

5/2015

w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica

27.01.2015

6/2015

w sprawie zatwierdzenia aktu zbycia we wspólnocie leśnej w Kątach gmina Nowy Żmigród

30.01.2015

7/2015

w sprawie zastawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2015 rok

06.02.2015 8/2015 w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
10.02.2015 9/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
19.02.2015 10/2015 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Nowy Żmigród w 2015 roku
25.02.2015 11/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przenaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
25.02.2015 12/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż budynku byłego Domu Ludowego przeznaczonego do rozbiurki w miejscowości Sadki Gmina Nowy Żmigród
 27.02.2015 13/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 2.03.2015 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2015 roku
 2.03.2015 15/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych
 17.03.2015 16/2015 w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
 17.03.2015 17/2015 w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwom do korzystania
18.03.2015 18/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród, Desznica i Brzezowej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
 19.03.2015 19/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Nowy Żmigród
 19.03.2015 20/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Żmigród w sprawie ustalenia wzorów druków obowiązujacych w wyborach Sołtysów sołectw w Gminie Nowy Żmigród
19.03.2015 21/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigródna rok 2015
19.03.2015 22/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
20.03.2015 23/2015 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2014 rok
23.03.2015 24/2015 w sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
30.03.2015 25/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.03.2015 26/2015 w sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów sołectw w Gminie Nowy Żmigród
31.03.2015 27/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w miejscowości Mytarz
7.04.2015 28/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
7.04.2015 29/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród, Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
7.04.2015 30/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie  Gminy Nowy Żmigród
10.04.2015 31/2015 w sprawie udziału formacji gminej systemu wykrywania i alarmowania w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach powiatowego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN"
10.04.2015 32/2015 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.04.2015 33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
20.04.2015 34/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
22.04.2015 35/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28.04.2015 36/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
27.04.2015 37/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
30.04.2015 39/2015 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Skalniku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
6.05.2015 40/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowy Żmigród
8.05.2015 41/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
11.05.2015 42/2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Nowy Żmigród sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok
11.05.2015 43/2015 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Kąty oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
13.05.2015 44/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Desznica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
14.05.2015 45/2015 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
14.05.2015 46/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Żmigród w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
14.05.2015 47/2015 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach rolnych z wniosku Pani Janiny Szwast zamieszkałej Nienaszów oraz ustalenia regulaminu mediacji
18.05.2015 48/2015 w sprawie ogłoszenia III przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica
21.05.2015 49/2015 w sprawie ogłoszenia II przetarug publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
21.05.2015 50/2015 w sprawie ogłoszenia II przetarug publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
22.05.2015 51/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
22.05.2015 52/2015 w sprawie sprzedaży drewna w miejscowości Katy oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
22.05.2015 53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
27.05.2015 54/2015 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
28.05.2015 55/2015 w sprawie przekazania drewna z mienia komunalnego w miejscowości Nienaszów
29.05.2015  56/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 02.06.2015  57/2015 w sprawie udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obronnym pod kryptonimem "JASŁO 2015"
15.06.2015  58/2015  w sprawie powołania zespołu roboczego do zadania "Budowa hali sportowej w miejscowości Nowy Żmigród"
26.06.2015 60/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejsowości Nowy Żmigród
26.06.2015 61/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejsowości Mytarz
30.06.2015 62/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.06.2015 62/1/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30.06.2015 63/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok
1.07.2015 64/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
6.07.2015 65/2015 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
21.07.2015 66/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
21.07.2015 67/2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2013 z dnia 30 styczna 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych
27.07.2015 68/2015 w sprawie: powołania komisji odbioru 14 szt. radiotelefonów Motorola GP 360 w ramach zadania "Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
28.07.2015 69/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
31.07.2015 70/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
5.08.2015 71/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
11.08.2015 72/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
11.08.2015 73/2015 w sprawie; informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 rok.
17.08.2015 74/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
21.08.2015 75/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
24.08.2015 76/2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Sadki
28.08.2015 77/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok
31.08.2015 78/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 17.09.2015  79/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy nowy żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 17.09.2015  80/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia
 23.09.2015  82/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność gminy nowy żmigród
 30.09.2015  83/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 05.10.2015  84/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
 05.10.2015 85/2015 w sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
 07.10.2015 86/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz
 07.10.2015 87/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Żmigród miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 12.10.2015  88/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
 10.10.2015  89/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
15.10.2015 90/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
15.10.2015 91/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania bublicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
21.10.2015 92/2015 w sprawie powołania komisji odbioru motopompy pożarniczej m8/8 TOHATSU VC72AS w ramach zadania pn.: "Zakup motopompy na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznicy"
26.10.2015 93/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
05.10.2015 94/2015 zmieniające zarządzenie nr 40/2015 wójta gminy Nowy Żmigród z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
09.11.2015 95/2015 w sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.
09.11.2015 96/2015 w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023
10.11.2015 97/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
16.11.2015 98/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
16.11.2016 99/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
19.11.2015 100/2015 w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
19.11.2015 101/2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
24.11.2015 102/2015 w sprawie zatwierdzenia aktu zbycia we wspólnocie leśnej w Skalniku gmina Nowy Żmigród
27.11.2015 103/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
09.12.2015 104/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
15.12.2015 105/2015 w sprawie sprzedaży drewna "na pniu" w miejscowości Toki stanowiącego własność Gminy Nowy Żmigród oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na ich sprzedaż
16.12.2015 106/2015 w sprawie sprzedaży drewna z działki mienia komunalnego w mejscowości Desznica oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
22.12.2015 107/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.12.2015 108/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Metryka

sporządzono
2015-01-28 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2015-01-28 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2016-01-22 11:22 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5608
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.