Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Zarządzenia Wójta 2014 ROK
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014 ROK, bieżące, menu 279 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014 ROK

2014 ROK

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

02.01.2014

1/14

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród

10.01.2014

2/2014

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych

14.01.2014

3/2014

w sprawie sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w miejscowości Toki oraz powołanie Komisji do przeprowadzenia negocjacji

15.01.2014

04/2014

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw sołectwa Grabanina

16.01.2014

05./2014

w sprawie; zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

22.01.2014

06/2014

w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Grabanina

27.01.2014

07./2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowościach Nowy Żmigród i Toki

30.01.2014

08/2014

w sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok

05.02.2014

09/2014

W sprawie wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowościach Stary Żmigród, Łysa Góra, Łężyny

05.02.2014

10/2014

w sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Makowiska oraz powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

05.02.2014

11/2014

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

18.02.2014

12/2014

Wyłączenie z publikacji. W sprawie ustalenia podstowowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Nowy Żmigród w 2014 roku

20.02.2014

13/2014

W sprawie sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród i Makowiska oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji

24.02.2014

14/2014

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2014 r.

24.02.2014

15/2014

W sprawie powołania Komisji konkursowej

27.02.2014

16/2014

W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

03.03.2014

17/2014

W sprawie przydziału drewna pozyskanego z mienia komunalnego w miejscowości Toki na potrzeby remontu obiektów komunalnych w miejscowości Toki

07.03.2014

18/2014

W sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów- Urzędnika Wyborczego na terenie gminy Nowy Żmigród

11.03.2014

19/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz

14.03.2014

20/2014

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Żmigród na rok 2014

17.03.2014

21/2014

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

20.03.2014

22/2014

W sprawie, sprawozdania Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu jednostki samorządu gminnego za 2013 rok.

24.03.2014

23/2014

W sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

28.03.2014 24/2014  W sprawie  ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczych  Straży Pożarnych za udział w działaniach  ratowniczych  lub szkoleniach pożarniczych 
31.03.2014 25/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród

03.04.2014

26/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

03.04.2014

27/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nienaszów

04.04.2014

28/2014

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Mytarz

09.04.2014

29/2014

W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze

10.04.2014 30/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
10.04.2014 31/2014 W sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok.
10.04.2014 31/1/2014 W sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzedzie Gminy Nowy Żmigród, których wartość naie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
22.04.2014 32/2014 W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
22.04.2014 33/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
25.04.2014 34/2014 W sprawie; sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok.
28.04.2014 35/2014 W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji odwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
28.04.2014 36/2014 W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gmny Nowy Żmigród z dnia 3 października 2012 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
05.05.2014 37/2014

W sprawie powołania w gminie Nowy Żmigród Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

07.05.2014 38/2014 W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze i zarządzenia jego ponownego przeprowadzenia
14.05.2014 39/2014 W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
15.05.2014 40/2014 W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
16.05.2014 41/2014 W sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek działania żywiołu na terenie gminy
16.05.2014 42/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
21.05.2014 43/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Łysej Górze
21.05.2014 44/2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 554 072,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Nowy Żmigród w 2014 roku oraz na spłatę wczesniej zaciagnietych kredytów i pożyczek
30.05.2014 45/2014 W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.05.2014 46/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
09.06.2014 47/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica
09.06.2014 48/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Desznica
09.06.2014 49/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Sadki
16.06.2014 50/2014 W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
16.06.2014 51/2014 W sprawie: powołania komisji odbioru sprzętu w ramach zadania "Zakup wraz z montażem w jednostce OSP w Łysej Górze zintegrowanego systemu alarmowania i ochronyu ludności przed gwałtownymi zjwiskami atmosferycznymi
17.06.2014 52/2014 W sprawie sprzedaży drewna pozyskanego na działkach mienia komunalnego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji
18.06.2014 53/2014 W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze i zarządzania jego ponownego przeprowadzenia
20.06.2014 54/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego prznaczonego do sprzedaży w miejscowności Kąty
27.06.2014 55/2014 W sprawie; zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30.06.2014 56/2014 W sprawie; powołania komisji odbioru sprzętu w ramach zadaniapn.: "Zakup 4 kompletnych aparatów nadciśnieniowych na potrzeby OSP w Łysej Górze"
30.06.2014 57/2014 W sprawie; zlecenia realizacji zadnia publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
02.07.2014 58/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Katarzyny Krężel nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Makowiskach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
02.07.2014 59/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Anna Buczyńska nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
02.07.2014 60/2014 W sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Pani Sylwia Cichoń nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
03.07.2014 61/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
07.07.2014 62/2014 W sprawie powołania komisji odbioru pojazdu samochodowego w ramach zamówienia: "Dostawaużywanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach, Gmina Nowy Żmigród
15.07.2014 63/2014 W sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Żmigród
15.07.2014 64/2014 W sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Nowy Żmigród
15.07.2014 65/2014 W sprawie realizacji zleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego
18.07.2014 66/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
23.07.2014 67/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Desznica
29.07.2014 68/2014 W sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok
31.07.2014 69/2014 W sprawie zminy załącznika Nr 2 i 3 do zarządzenia Nr 6/1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczenia zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochptniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród
07.08.2014 70/2014 W sprawie inwentaryzacji środków trwałych o jednarazowych odpisach umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i księgozbiowru w Szkole Podstawowej w Łysej Górze
12.08.2014 71/2014 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku
14.08.2014 72/2014 W sprawie powierzenia funkcji Dyrektoraq Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
14.08.2014 73/2014 W sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkół w Nienaszowie
19.08.2014 74/2014 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Desznica, Brzezowa, Stary Żmigród, Łysa Góra
28.08.2014 75/2014 W sprawie ogłoszenia przetarguustnego (licytacji) i powołania Komiisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki FSC Lblin Żuk A151B dotychczas użytkowanego przez OSP w Tokach
25.08.2014 76/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie przygotowania oraz udziału Gminy Nowy Żmigród w wojewódzkim ćwiczeniu kompleksowym pk. "BIESZCZADY 2014"
29.08.2014 77/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
02.09.2014 78/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
04.09.2014 79/2014  W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
04.09.2014 80/2014 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2014 rok.
17.09.2014 81/2014 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowości Desznica, Brzezowa, Stary Żmigród, Łysa Góra"
18.09.2014 82/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie udziału formacji gminnej systemu wykrywania i alarmowania w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania
18.09.2014 83/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
30.09.2014 84/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
06.10.2014 85/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w miejscowości Nienaszów
06.10.2014 86/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Nowy Żmigród
06.10.2014 87/2014 Wyłączenie z publikacji. W sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych
07.10.2014 88/2014 W sprawie wyznaczenia, na obszarze Gminy Nowy Żmigród, miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
07.10.2014 89/2014 W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
15.10.2014 90/2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Toki
21.10.2014 91/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
24.10.2014 92/2014 W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Nowy Żmigród
27.10.2014 93/2014 W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
03.11.2014 94/2014 W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowy Żmigród
12.11.2014 95/2014 W sprawie sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2015 rok
12.11.2014 96/2014 W sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2023
12.11.2014 97/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w miejscowości Mytarka
18.11.2014 98/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
25.11.2014 100/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród
25.11.2014 101/2014 W sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Toki
27.11.2014 102/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
28.11.2014 103/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
11.12.2014 104/2014 W sprawie powołania komisji odbioru robót wykonywanych w miejscowości Łężyny
11.12.2014 105/2014 W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
17.12.2014 106/2014 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie realizacji usług opiekuńczych od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. obejmujących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród
18.12.2014 107/2014 W sprawie oznakowania pionowego drogi dojazdowej w miejscowości Kąty
29.12.2014 108/2014 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Metryka

sporządzono
2014-04-16 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2014-04-16 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2015-02-19 13:22 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4903
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.