Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Urząd Referaty Urzędu Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ , bieżące, menu 188 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ

Referat mieści się w budynku Urzędu Gminy
II piętro – pokoje 15, 21, 22, 24, 26
ul. Mickiewicza 2
tel.:(013)4415605 

 

 

Olga Szarzyńska, pokój 22 tel. 134482616

zakres czynności:

- prace związane ze sporządzaniem, zmianami i uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- prace związane z przygotowaniem zmian, uchwalaniem i nadzorem nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynajmowaniem lokali wchodzących w skład tego zasobu oraz naliczanie należności z tego tytułu – faktury VAT,
- prowadzenie analityki i windykacji należności z tytułu wynajmu lokali,
- kontrola okresowego stanu technicznego obiektów będących w zasobie gminy, w tym domów ludowych, prowadzenie książek obiektu budowlanego dla domów ludowych i lokali mieszkaniowych,
- koordynacja prac związanych z ochroną zabytków,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,
- koordynacja spraw związanych z ochroną miejsc pamięci narodowych,
- współudział związany z przygotowaniem inwestycji w gminie,
- nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni,
- dbanie o budynek i zapewnienie ciepła w budynku Urzędu,
- nadzór nad pracą pracowników obsługi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

 

Grzegorz Ziomek, pokój 22 tel. 134482617

zakres czynności:

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i obiektów mostowych,
- przedstawienie propozycji w zakresie lokalizacji targowisk gminnych, ich regulaminów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
- współpraca z Powiatowym i Wojewódzkim Zarządem Dróg,
- wydawanie postanowień o wszczęciu czynności ustalania przebiegu granic,
- przygotowywanie propozycji do tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy gminy oraz wyposażenia w urządzenia komunalne,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem, sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste w trwały zarząd, zamianą dzierżawą, komunalizacją mienia, wywłaszczaniem, najmem i użyczeniem nieruchomości będących własnością gminy,
- prowadzenie analityki i windykacji należności z tytułu dzierżawy mienia komunalnego dotyczącego gruntów,
- nadzór nad zarządem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- przygotowywanie propozycji w zakresie ustalania cen gminnych nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu oraz innych opłat,
- wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych,
- przedstawianie do zatwierdzenia statutu spółki leśno – gruntowej oraz planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki,
- przedstawienie wniosków o tworzenie spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów, przygotowywanie statutu i propozycji w zakresie ustanowienia spółki i wynagradzania dla osób nie będących członkami spółki,
- przedstawienie wniosków do zbycia, zamiany oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz zaciąganie przez spółkę leśno – gruntową pożyczek pieniężnych,
- przedstawienie do zatwierdzenia aktu zbycia we wspólnocie,
- współudział w opracowaniu wniosków o datację na usuwanie skutków powodzi, składanie kompletnych wniosków i rozliczenie końcowe z wykorzystanej dotacji,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach.

 

Monika Nadymus pokój 22 tel. 134482617

zakres czynności:

- prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz sporządzanie informacji o stanie mienia,

- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, najmem, dzierżawą oraz użyczaniem nieruchomości będących własnością gminy,

- prowadzenie analityki oraz koordynacja windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu oraz dzierżawy

- przygotowanie propozycji w zakresie ustalenia cen gminnych nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i innych opłat,

- opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,

- wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,

- sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie.

 

Krystian Gaworowski pokój 26 tel. 134482609

zakres czynności:

- pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie funduszy zewnętrznych,
- przygotowywanie i opracowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne,
- monitoring źródeł finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
- sporządzanie analiz i sprawozdań związanych z wdrażaniem funduszy,
- opracowywanie projektów strategii programów i planów,
- promocja gminy, w tym promocja turystyczna,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy,
- inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy poprzez nawiązanie kontaktów z zagranicą,
- opracowywanie, aktualizowanie i promowanie oferty gospodarczej i turystycznej Gminy,
- gromadzenie materiałów o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

 

Sylwia Sudyka pokój 26 tel. 134482609

zakres czynności:

- koordynacja i prowadzenie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług w urzędzie w tym;
   - nadzór i kontrola w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w urzędzie oraz udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy i sołectwom w stosowaniu ustawy w tym przetargów,
   - prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację,
   - prowadzenie sprawozdawczości,
- przygotowanie propozycji w sprawach tworzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługa jej funkcjonowania,
- realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani;
    - prowadzenie ewidencji podziału i wykorzystania środków alkoholowych,
prowadzenie sprawozdawczości,
    - opracowywanie planów rozwoju kultury, prowadzenie rejestru instytucji kultury i stwarzania warunków do jej rozwoju,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek, świetlic wiejskich i innych instytucji kulturalnych,
- propagowanie rozwoju kultury fizycznej, udzielanie pomocy dla rozwoju bazy sportowej i działalności sportowej, wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego,
- realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Barbara Budnik pokój 15 tel. 134482647

zakres czynności:

- wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska:

- nadzorowanie zadań z zakresu gminnego programu ochrony środowiska, aktualizacja programu,
   - edukacja ekologiczna,
   - ewidencja źródeł zanieczyszczeń w zakresie korzystania ze środowiska,
   - naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- wykonywanie zadań z ustawy o odpadach:
   - nadzorowanie zadań w zakresie gminnego planu gospodarki odpadami, aktualizacja planu,
   - opiniowanie planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
   - naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni,
   - ustanawianie parku gminnego,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
   - prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
   - prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   - prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nie wykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
   - przestrzeganie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy”,
   - popularyzacja akcji sanitarno – porządkowych: deratyzacja,
   - organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
   - zapewnienie zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmowanych działalności w tym zakresie,

- wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne:
   - rozpatrywanie spraw spornych o uregulowanie stosunków wodnych w gruncie,

- realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze:
   - opiniowanie dokumentacji geologicznych na wykonywanie otworu poszukiwawczego wody,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest:
   - ewidencja wyrobów zawierających azbest,
   - zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji (zawierających azbest) stwarzających zagrożenie,
   - prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu,
   - nadzór nad utrzymaniem czystości na rynku i przyległych placach,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- rowadzenie publicznego dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- współpraca przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
- opiniowanie koncesji górniczych i planów ruchów kopalń.

 

Ewa Rospond pokój 15 tel. 134482647

zakres czynności:

- prowadzenie ewidencji właścicieli zobowiązanych do składania deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- przygotowanie decyzji administracyjnych określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

- przygotowanie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomośći nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej,

- księgowanie na rachunku dochodów Gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

- sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań,

- współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

- udział w kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarowania odpadami na etapie realizacji przez podmioty zewnętrzne,

- analiza stanu gospodarki odpadami.

 

Łukasz Adamski, Marek Brocławik pokój 21 tel. 134482614

zakres czynności:

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia przetargów od strony technicznej,
- opracowywanie dokumentacji projektowych, opinii i uzgodnień dotyczących inwestycji i remontów,
- rozliczanie materiałowe w powyższych zakresach,
- pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- weryfikowanie od strony technicznej i prawa budowlanego ofert przetargowych,
- pomoc w rozliczaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, opracowywanie planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich.

Metryka

sporządzono
2014-01-01 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2014-01-01 00:00 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2023-05-30 07:41 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6974
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.