Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Urząd Referaty Urzędu Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS , bieżące, menu 187 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS

Referat mieści się w budynku Urzędu Gminy
parter – pokój 10, II piętro - pokoje 19,23,27,28,29,30
ul. Mickiewicza 2
tel.:(013)4415605

 

 

Mateusz Buczyński pokój 30 tel. 134482615

zakres czynności:

- organizowanie pracy Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
- organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
- nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
- zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w Urzędzie,
- koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
- tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
- przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
- zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.

 

Iwona Warzecha, pokój 29, tel. 134482625

zakres czynności:

- przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej (sporządzenie rejestru osób objętych rejestracją i jego aktualizacja, sporządzenie informacji do Wojewody o liczbie wpisanych do rejestru),
- przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji woskowej,
-sporządzanie danych do wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- wykonanie stosownej dokumentacji w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i przekazanie do Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- imienne wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- ustalenie przyczyn niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej,
- nakładanie grzywny albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby, która nie zgłasza się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
- ewidencjonowanie osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

- prowadzenie zadań z zakresu reklamowania osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
- wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,
- wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- zwrot świadczeń rekompensujących za udział w świadczeniach wojskowych żołnierzom rezerwy,
- realizacja zadań w zakresie obronności,
- opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- opracowanie i aktualizacja planu uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżury,
- opracowanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej,
- opracowanie i aktualizacja planu w zakresie rozwijania elementów systemu kierowania Gminą /SK/,
- opracowanie i aktualizacja planu rozplakatowania obwieszczeń w terenie Gminy,
- opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i „W”,
- opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
- opracowanie planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- przyjmowanie wniosków o przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,
- wystawianie wezwań do wykonania świadczeń,
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń osobistych,
- prowadzanie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń rzeczowych,
- sporządzanie do Wojewody zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych,
- opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych,
- opracowanie programu szkoleń obronnych,
- opracowanie planów i programów szkoleń obronnych,oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach masowych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,

- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej:
- opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności Obrony Cywilnej Gminy,
- planowanie niezbędnych przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę mieszkańców gminy oraz zapewnienia warunków koniecznych do przetwarzania w sytuacjach kryzysowych,
- organizowanie, wyposażenie i przygotowanie działań do formacji Obrony Cywilnej,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką materialno- techniczną, w tym legalizacja, konserwacji i bieżących napraw sprzętu znajdującego się w magazynie obrony cywilnej,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 

Wioleta Sztelma pokój 23 tel.134482620

zakres czynności:

- Realizacja ustawowych zadań z zakresu obrony przed klęskami żywiołowymi, zwalczania ich skutków oraz bezpieczeństwa obywateli:
- udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w pracach grup roboczych oraz zapewnienia niezbędnych warunków technicznych do jego efektywnego działania,
- opracowanie oraz utrzymania w stałej aktualności planu reagowania kryzysowego skutków zagrożeń, planów alarmowania oraz uzgadniania z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia procedur uruchamiania działań i zasad współdziałania,
- prowadzenie działań planistyczno – organizacyjnych na rzecz identyfikacji zagrożeń, prewencji technicznego przygotowania do powodzi,
- prowadzenie działań na rzecz kształtowania świadomości zagrożeń i odpowiedzialnych zachowań mieszkańców gminy w przypadku ich wystąpienia,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
- nadzór nad działalnością Ochotniczej Staży Pożarnej w zakresie przygotowania i wyposażenia do walki z pożarami lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- planowanie środków związanych z kosztami funkcjonowania OSP i nadzór nad ich wydatkowaniem,

- współudział na opracowanie wniosków o dotacje na usuwanie skutków powodzi,
- weryfikacja treści wniosków CEIDG-1 pod względem formalnym i potwierdzenie wnioskodawcy za pokwitowaniem przyjęcia wniosku,
- przekształcenie wniosku CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, opatrzenie go podpisem elektronicznym,
- przesłanie wniosku do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
- archiwizacja wniosku w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacji z nim związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu,
- przygotowanie dokumentów w zakresie wydawania dokumentacji o wyliczaniu okresów pracy z gospodarstwie rolnym do celów pracowniczych i emerytalno-rentowych,

- obsługa świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

- prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin,
- współpraca z inspektorem sanitarnym i samorządem lekarzy weterynarii,
- organizacja stażu, prac publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
- współpraca z ośrodkiem zdrowia,
- obsługa Rady Społecznej samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych dla ludzi,
- współpraca z jednostkami pomocniczymi,
- współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza),
- koordynowanie spraw dotyczących spisu rolnego.

 

Gabriela Dąbrowska pokój 10 tel. 134482612

zakres czynności:

- prowadzenie ewidencji ludności oraz przygotowanie związanych z tym decyzji o zameldowanie lub wymeldowaniu,
- prowadzenie ewidencji oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi,
- przygotowanie pozwoleń na organizację zbiórek publicznych na terenie gminy lub jej części,
- prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń,
- prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
- koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów, pełnienie obowiązków urzędnika wyborczego,
- współdziałanie z instytucjami i organami ścigania,
- współpraca ze stacją komputerową PESEL,
- współpraca z centralnym biurem adresowym,
- koordynowanie prac dotyczących spraw spisu powszechnego,                             

- wydawanie, wygaszanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Maria Wielgosz, pokój 27, tel. 134482607

zakres czynności:

- sporządzanie projektu struktury organizacyjnej Urzędu oraz wspólnie z innymi referatami, jednostek organizacyjnych gminy,
- prowadzenie przepisów gminnych, a także prowadzenie ich zbioru,
- organizacja szkoleń pracowników,
- przygotowywanie projektów pomocniczych i upoważnień,
- prowadzenie spraw związanych z kształceniem się pracowników, oraz praktykami studenckimi i uczniowskimi,
- prowadzenie wykazu upoważnień dla pracowników urzędu o załatwiania określonych spraw imieniu Wójta,
- organizowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy kontroli zewnętrznej,
- zamawianie i rejestrowanie wydanych (zwracanych) pieczęci i pieczątek oraz likwidacja nieaktualnych,
- prowadzenie rejestru zarządzeń Kierownika Urzędu,
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
- współdziałanie z sądami oraz organami policji lokalnej,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
- prowadzenie dokumentacji związanym z naborem służbą przygotowawczą i oceną okresową pracowników,
- wykonywanie czynności związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
- przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
- przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
- ewidencja czasu pracy pracowników,
- kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników urzędu gminy,
- sporządzanie miesięcznych list płac, umów zlecenia oraz umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania,
- dokonywania miesięcznego rozliczania dotyczących naliczeń i potrąceń płac,
- sporządzanie deklaracji, sprawozdań i wykazów rozliczeniowych ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składek PZU, pożyczek i innych potrąceń,
- prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników,
- prowadzenie dokumentacji ZUS, Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Eleonora Siwińska, pokój 19 tel.134482610

zakres czynności:

- sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady i kierownictwa Urzędu,
- organizacja przyjęć interesantów przez Wójta i jego Zastępcę,
- łączenie rozmów telefonicznych,
- prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
- koordynowanie spraw dotyczących technicznego przygotowania materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał Rady, kompletowanie tych materiałów, powiadomienie o zwołaniu sesji, jej obsługa, przekazywanie uchwał do realizacji,
- współdziałanie z Radnymi w zakresie spraw wynikających z ustawy samorządowej m.in. utrzymanie więzi radnych z wyborcami przygotowanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady, powiadamianie o zwołaniu posiedzenia,
- prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych do Rady lub Przewodniczącego Rady,
- prowadzenie rejestru i zbioru uchwał,
- prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
- prowadzenie ewidencji radnych oraz ewidencji ich udziału w pracach Rady.

Metryka

sporządzono
2016-04-20 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2017-10-03 00:00 przez Buczyński Mateusz
zmodyfikowano
2023-07-27 06:46 przez Buczyński Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6699
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.