Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały Rady Gminy ROK 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2014, bieżące, menu 176 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2014

ROK 2014

DATA:

NUMER:

DOTYCZY:

31.01.2014 

XL/271/2014

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

31.01.2014

XL/272/2014

W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

31.01.2014

XL/273/2014

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Żmigród

31.01.2014

XL/274/2014

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

31.01.2014

XL/275/2014

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

31.01.2014

XL/276/2014

W sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2014 rok

31.01.2014

XL/277/2014

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2014 rok

28.02.2014

XLI/280/2014

W sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

28.02.2014

XLI/281/2014

W sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Nowy Żmigród na lata 2014-2018

28.02.2014

XLI/278/2014

W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

28.02.2014

XLI/279/2014

W sprawie wprowadzenia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2014”

31.03.2014

XLII/282/2014

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród

31.03.2014

XLII/283/2014

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

31.03.2014

XLII/284/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Mytarzy

31.03.2014

XLII/285/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Nienaszowie

31.03.2014

XLII/286/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

31.03.2014

XLII/287/2014

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

31.03.2014

XLII/288/2014

W sprawie wyrażenia opinii w celu utworzenia wspólnego okręgu wyborczego

29.04.2014

XL/289/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Sadkach

29.04.2014

XL/290/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Desznicy

29.04.2014

XL/291/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Desznicy

29.04.2014

XLIII/292/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

29.04.2014

XLIII/293/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji palnu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2013 rok

30.05.2014

XLIV/294/2014

W sprawie; przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Nowy Żmigród

30.05.2014

XLIV/295/2014

W sprawie; zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.06.2014

XLV/296/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2013 rok

30.06.2014

XLV/297/2014

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

30.06.2014

XLV/298/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.06.2014

XLV/299/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.06.2014

XLV/300/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Nienaszowie

30.06.2014

XLV/301/2014

Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowyu Zmigród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

30.06.2014

XLV/302/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.06.2014

XLV/303/2014

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

31.07.2014

XLVI/304/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

28.08.2014

XLVII/305/2014

W sprawie informacji Wójta Gminy Nowy Żmigród o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowy Żmigród oraz informacjio przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opiekui zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

28.08.2014

XLVII/306/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w Nowym Żmigrodzie

28.08.2014

XLVII/307/2014

W sprawie określenia zasad przyznawania nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe

28.08.2014

XLVII/308/2014

W sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie

28.08.2014

XLVII/309/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok.

29.09.2014

XLVIII/310/2014

W sprawie wyrażenia zgodyna udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Desznicy 

29.09.2014

XLVIII/311/2014

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród na lata 2014-2020

29.09.2014

XLVIII/312/2014

W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.10.2014

XLIX/313/2014

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2013 r.

30.10.2014

XLIX/314/2014

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

30.10.2014

XLIX/315/2014

W sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo - kanalizacyjnych

30.10.2014

XLIX/316/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród

30.10.2014

XLIX/317/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce

30.10.2014

XLIX/318/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łężyny

30.10.2014

XLIX/319/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łysa Góra

30.10.2014

XLIX/320/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Mytarka

30.10.2014

XLIX/321/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród - część I

30.10.2014

XLIX/322/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Skalnik

30.10.2014

XLIX/323/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród

30.10.2014

XLIX/324/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.

30.10.2014

XLIX/325/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

12.11.2014

L/326/2014

W sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego

12.11.2014

L/327/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

01.12.2014

I/1/2014

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 

08.12.2014

II/2/2014

w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród

08.12.2014

II/3/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

08.12.2014

II/4/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

08.12.2014

II/5/2014

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

08.12.2014

II/6/2014

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

08.12.2014

II/7/2014

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

08.12.2014

II/8/2014

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014

II/9/2014

w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014 

II/10/2014

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji

08.12.2014

II/11/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród

30.12.2014

III/12/2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

30.12.2014

III/13/2014

w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Żmigród do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

30.12.2014

III/14/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok

30.12.2014

III/15/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

30.12.2014

III/16/2014

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających

30.12.2014

III/17/2014

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

Metryka

sporządzono
2014-03-27 przez Dariusz Piekuś
udostępniono
2015-07-15 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2015-07-16 10:15 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5650
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.