Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Informacje Urzędu Działalność gospodarcza
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Działalność gospodarcza , bieżące, menu 145 - BIP - Urząd Gminy Nowy Żmigród”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Nowość: Zakładanie Firmy przez telefon

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

baner 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.
Więcej informacji znajdziesz w - Rejestracja jako płatnik podatku VAT oraz innych stron tego serwisu, np. poradnik początkującego przedsiębiorcy

 


I N F O R M A C J A


dot.  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność  gospodarczą oraz przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji

                  Uprzejmie  informuje się, iż od 1 lipca 2011 roku  rozpoczyna działalność  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności  Gospodarczej „ CEIDG”  prowadzona przez  Ministra Gospodarki  w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl).

Obowiązuje również nowy formularz  CEIDG-1 dostępny na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie  Informacji Publicznej  MG  oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Przedsiębiorca  ma również możliwość  złożenia   osobiście lub pocztą  listem poleconym wniosku o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym
w urzędzie gminy. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek,przekształca wniosek na formę dokumentu  elektronicznego,opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła  do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
         
     CEIDG przesyła  odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany lub skreślenia  wpisu w:

-krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej  (REGON)  -zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  (NIP),
-zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych  (ZUS) albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS)
- złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym
- zgłoszenia  rejestracyjnego albo aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów  i usług za pośrednictwem  elektronicznej platformy niezwłocznie, nie później niż w dniu  roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu  skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, Głównego  Urzędu Statystycznego,Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją  o dokonaniu wpisu do CEIDG.

Przedsiębiorca  jest obowiązany  złożyć wniosek o zmianę  wpisu  w terminie 7 dni od dnia  zmiany danych  powstałej po dniu dokonania  wpisu  do CEIDG.
Wykreślenie wpisu  następuje  również na wniosek  złożony  w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania  wykonywania działalności  gospodarczej.
Przedsiębiorca  zawieszający  albo wznawiający  wykonywanie działalności gospodarczej  składa wniosek  o zmianę wpisu.    

Weryfikacji danych można dokonać w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w godzinach:

                                     poniedziałek, wtorek, czwartek      od 7:30 do 15:30 ,
                                     środa od   7:30  do  17:00,        piątek od 7:30 do 14:00.

Szczegółowe informacje na temat ewidencji działalności gospodarczej pod numerem telefonu:13 44 156 05  wewn. 14,   13 44 826 14.    

 

KOMUNIKAT KRUS

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 31 marca 209 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia).

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje rolników (ich domowników), którzy jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej:

 • podejmą z dniem 31 marca 2009 roku prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • zawieszą, a następnie wznowią jej wykonywanie,
 • bądź zmienią rodzaj lub przedmiot wykonywanej działalności według PKD,

że zgodnie z zasadami określonymi przywołanymi przepisami, aby złożyć oświadczenie w sprawie kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników wystarczy udać się do organu edwidencyjnego i odpowiednio wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten umożliwia m.in. zgłoszenie zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioski te oraz stosowne zaświadczenia organów ewidencyjnych będą podstawą do podejmowania przez terenowe jednostki Kasy  rozstrzygnięć, czy wnioskodawcy nadal będą spełniali warunki do kontynuowania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Złożenie wniosku w sprawach dotyczących zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej wymagane jest z kolei do ustalenia przez Kasę, czy wnioskodawca będzie  nadal zobowiązany do opłacania składek w ich podwójnej wysokości.

W przedmiotowym wniosku dotyczącym wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, osoby zainteresowane powinny wypełnić odpowiednio rubrykę: „Dane dla potrzeb KRUS”.

Składając w organie ewidencyjnym wniosek z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, należy wskazać nazwę jednostki terenowej Kasy właściwej dla danej osoby, prowadzącej jej sprawy z ubezpieczenia społecznego rolników.

Natomiast osoby, które podejmują współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, która w takich przypadkach nie podlega ewidencji, nadal obowiązuje składanie oświadczeń na druku KRUS UD-24 o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadkach, gdy osoby współpracujące z przedsiębiorcą i z przyczyn dotyczących tego przedsiębiorcy zgłaszać będą:

 1. przerwy we współpracy w prowadzeniu pozarolniczej działalności i następnie jej wznowienie,
 2. zaprzestanie współpracy przy jej prowadzeniu

osoby te zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia właściwego organu ewidencyjnego potwierdzającego wpis o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu prowadzenia przez tego przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozostałe unormowania dla ubezpieczonych w Kasie rolników/domowników prowadzących lub współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej są bez zmian i zostały przedstawione w serwisie Kasy w tematycznym dziale: Ubezpieczenie społeczne rolników.

 

KOMUNIKAT ZUS

 

Komunikat dla płatników składek w sprawie obowiązujących od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. "jednego okienka"

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie kolejnych przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązują następujące zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych.

I. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej

 1. W przypadku osób fizycznych, które chcą rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej - wystarczy udać się do organu ewidencyjnego i wypełnić tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1. Jego efektem będzie wydanie wpisu do ewidencji, aktualizacja lub nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek. Wniosek ten umożliwia także dokonanie zmian, które podlegają wpisowi, w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia płatnika. Zakład, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1 sporządza pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA oraz w oparciu o wypełnioną część EDG-RB dokument ZUS ZBA i część EDG-MW dokument ZUS ZAA, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS. W przypadku otrzymania z organu ewidencyjnego danych z wniosku o zmianę wpisu do ewidencji Zakład sporządza odpowiednio zgłoszenie zmiany płatnika na dokumencie ZUS ZFA lub zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika na dokumencie ZUS ZIPA. Natomiast zmiany lub korekty danych dotyczących rachunku bankowego (rachunków bankowych) płatnik składek dokonuje sam na formularzu ZUS ZBA - z uwagi na fakt iż nie są to dane objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.W sytuacji zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej ZUS sporządza z urzędu dokument ZUS ZWPA na podstawie danych z wniosku EDG - 1, składanego jako zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz kopii decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji.

  Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń.

 2. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona wyrejestrowania płatnika składek w sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

  Zakład powiadomi płatnika składek (ewentualnie osoby współpracujące) odrębnym pismem o wszystkich sporządzonych przez ZUS dokumentach ubezpieczeniowych - w związku z zawieszeniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

  W przypadku, gdy do Zakładu wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, a ZUS stwierdzi, iż dany płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas Zakład powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.

 3. W sytuacji wznowienia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o wznowieniu. W oparciu o tę informację Zakłada sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) - tylko w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności oraz zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

  Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

  Zakład powiadomi płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych przez ZUS dokumentach zgłoszeniowych - w związku z wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

  Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) jak i członków rodziny. Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, jeżeli od pierwszego dnia tego miesiąca nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

  Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których zostaną prawidłowo rozliczone należne składki od zadeklarowanych na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwot za pełny miesiąc, Zakład będzie mógł sporządzać dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

  W przypadku gdy płatnik składek korzystał ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące - zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów za dany miesiąc, jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustał w trakcie miesiąca.

II. Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: ZUS ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009r. ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, ZUS ZWPA, ZUS ZIPA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego.

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., tak samo jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą lub w ramach spółki cywilnej, w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązani są przekazać do Zakładu w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pomocą poczty) formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Metryka

sporządzono
2014-01-13 przez Czekaj Łukasz
udostępniono
2014-01-13 00:00 przez Łukasz Czekaj
zmodyfikowano
2017-01-17 13:53 przez Czekaj Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5629
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.